Tájékoztatás a szerv- és szöveteltávolítás elleni tiltakozás módjáról

 

A magyar állampolgárok életükben tehetnek nyilatkozatot, rendelkezhetnek testükkel, haláluk, vagy visszafordíthatatlan agyhalál állapotába kerülés esetére is.

A szerv- és szöveteltávolítás elleni tiltakozás lehetőségét az egészségügyi törvény adta, módját a hatályos 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet szabályozza.

A tiltakozó nyilatkozat szövegét vagy - ügyvéd, esetleg közjegyző segítségével -, közokirat ként, vagy teljes bizonyító erejűmagánokiratként az ügyfélnek magának kell megfogalmaznia a 1952. évi III. törvény) a polgári perrendtartás196. §-ban szereplő lehetőségek valamelyik választható megoldása szerint.

Pp. 196 § Teljes bizonyító erejű magánokirat:

(1) A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (állandó bejelentett lakcímét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

(3) Ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az (1) bekezdés rendelkezése alá eső okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a kiállítónak megmagyarázta.

A halál esetére vonatkozó, szerv- és szöveteltávolítás ellen tiltakozó nyilatkozat szabályos közokiratát vagy teljes bizonyító erejű magánokiratát a tiltakozó személy magánál személyi igazolványa mellett, bármely, általa megbízhatónak ítélt helyen vagy személynél is tarthatja, viszont ha a tiltakozó nyilatkozatot a tiltakozó személy csak önmagánál tartja, előfordulhat, hogy tiltakozó nyilatkozata elveszik, megsemmisül stb.

A hatályos 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet ezért módot teremtett arra, hogy ha a tiltakozó szeretné, az egészségügyi intézményektol független, szervezet nyilvántartásba vegye.

Az Országos Transzplantációs Nyilvántartás tartja nyilván azon személyek adatait, akik életükben rendelkeznek arról, hogy esetleges haláluk után a testükbol szerveiket és szöveteiket ne távolítsák el, és szeretnék, hogy a személyes adataik az országos számítógépes adatbázisba bekerüljenek. Címe:

Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Országos Transzplantációs Nyilvántartás

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

 

Lakosság részére felvilágosítás telefonon:

munkaidőben: 476-1100/2509

munkaidőn túl: 476-1120 (ETTSZ ügyelet)

e-mail: otny.okbi@okk.antsz.hu

 

Az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba kerüléshez a rendeletben foglaltak szerint tehát két iratra van szükség az:

  1. a halál utáni szerv- és szöveteltávolítás elleni tiltakozás vagy közokiratára, vagy - teljes bizonyító erejű - magánokiratának eredeti példányára,

  2. a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és az OTNY-be történő nyilvántartásba vételhez (szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatosan) című nyomtatvány* eredeti példányára, melynek minden rovatát figyelmesen kitöltötték és az iratot saját kezűleg aláírták.

    *Nyomtatvány letöltése

Mind az okiratban, mind pedig a hozzájáruló nyilatkozatban kézi kitöltés esetén az adatokat olvashatóan (nyomtatott nagybetűkkel írva) kéri az Országos Transzplantációs Nyilvántartás.

Kiskorú nyilatkozásánál a nyilatkozattevő helyett (ha a kiskorú tud írni, mellette) a törvényes képviselő az aláíró.

Az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba háromféleképpen lehet eljuttatni az iratokat:

Az előírás szerinti formában és tartalommal, ajánlott levélben érkezett, vagy személyesen átadott iratok kézhezvétele után rögzíti az Országos Transzplantációs Nyilvántartás munkatársa a az adatbázisba az adatokat, s visszaigazolást ad (vagy küld ajánlott levélben) közvetlenül az ügyfélnek, ha a háziorvos közreműködésével érkezik, a háziorvosnak is.

A tiltakozó nyilatkozat érvényességének nem feltétele a tiltakozó nyilatkozatnak az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba történo felvétele, de amennyiben a tiltakozó nyilatkozatot az Országos Transzplantációs Nyilvántartás tartja nyilván, a magyar állampolgár elhunyta esetén feltétlenül az egészségügyi személyzet tudomására jut a tiltakozás.

A tiltakozó legfontosabb azonosító adatait természetesen az adatvédelmi törvényben foglalt szigorú szabályok szerint kezelik.

A nyilvántartásban szereplő tiltakozókról nincs idegenek számára hozzáférhető, nyilvános lista. Az Országos Transzplantációs Nyilvántartás adatbázisa zárt rendszer, csak az agyhalál állapotába került betegről kérhet információt  a kórházak vezetői által kijelölt egészségügyi dolgozó, a 18/1998. (XII.27.) EüM rendeletben szereplő feltételek szerint.

A tiltakozó nyilatkozat bármikor visszavonható, ha a tiltakozó az életében valami miatt szeretné a döntését megváltoztatni (pl. családtagjának szeretné adni az egyik veséjét). A 18/1998. (XII.27.) EüM rendelet 4. sz. melléklet b) Tiltakozó nyilatkozat visszavonása (szerv- és szövetátültetéssel kapcsolatosan) című nyomtatvány segítségével az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba küldött tiltakozó nyilatkozatát az ügyfél az azonosító számára hivatkozással visszavonhatja a tiltakozást.

 

Jogszabályi háttér:

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
II. Fejezet A betegek jogai és kötelezettségei 5-26. §
XI. Fejezet Szerv- és szövetátültetés 202-215. §
XII. Fejezet A halottakkal kapcsolatos rendelkezések 216-222.A. §
XVII. Fejezet Nemzetközi rendelkezések 243. §

18/1998. (XII.27.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 196. §

és a fenti jogszabályokban említett kapcsolódó jogszabályok.